Algemene voorwaarden

 1. Elk lid ontvangt na betaling van zijn bijdrage een lidkaart. Met deze lidkaart heeft u toegang tot de GO-FiT faciliteiten. Bij verlies van de lidkaart dient een nieuwe te worden aangekocht aan de prijs van 10,00 euro.

Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en verbonden aan de plaatselijke club.

 • Een sportongevallenverzekering is rechtstreeks in bij het lidmaatschapsbedrag.
 • Abonnementen kunnen worden overgeplaatst naar een andere GO-FiT club, mits aanpassing aan de daar geldende tarieven.
 • Na de minimum looptijd van 12 maanden kan u uw abonnement maandelijks opzeggen met een opzegperiode van 1 maand. Dit kan eenvoudig door uw stopzetting door te geven te geven aan GO-FiT.
 • Binnen de minimum looptijd van 12 maanden kan met onmiddellijke ingang, en zonder enige vergoeding een einde gesteld worden aan de overeenkomst:
 • om medische redenen, mits voorlegging van een medisch getuigschrift van een arts
 • in geval van verhuis naar het buitenland, of wanneer het fitnesscentrum op verdere afstand ligt van de nieuwe woonplaats
 • wanneer de prijzen of de essentïele gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd.
 • Binnen de minimum looptijd van 12 maanden kan met onmiddellijke ingang mits het betalen van een verbrekingsvergoeding een einde gesteld worden aan de overeenkomst.

Deze vergoeding bedraagt in de eerste helft van het contract 2 maanden, in de tweede helft (vanaf de 7de maand) 1 maand.

 • De prijzen van onze abonnementen worden jaarlijks geïndexeerd.
 • Het betreden van de fitnessruimte is enkel toegelaten in sportkledij, met zuivere sportschoenen en indien u in het bezit bent van een geldige lidkaart. Verder dient u tijdens de training om hygiënische redenen verplicht een handdoek op de toestellen te leggen.
 •  In GO-FiT geldt een strikt rookverbod.
 1.  GO-FiT is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal. Portefeuilles, sleutels, GSM’s, … kunnen in de lockers worden opgeborgen.
 1.  GO-FiT is lid van de Belgische Fitnessfederatie (Fitness.be) en heeft als dusdanig de gedragscode voor fitnesscentra ondertekend.
 1.  De klant verbindt er zich toe in het centrum geen daden te verrichten die de naam van GO-FiT kunnen schaden
 1.  Ik neem kennis van het feit dat elke, binnen de lokalen van GO-FiT vastgestelde inbreuk op de wet verboden dopingpraktijken nl. 
 2. Het gebruik van substanties of de aanwending van middelen met het oog op het kunstmatig opvoeren van het rendement van de sportbeoefenaar, wanneer hierdoor de schade veroorzaakt kan worden aan zijn fysieke of psychische integriteit.
 3. Het in bezit hebben van dopingproducten,.
 4. Het niet toestemmen in, het misleiden van of zich verzetten tegen dopingcontroles zal aanleiding geven tot de onmiddellijke en definitieve stopzetting van mijn lidmaatschap bij GO-FiT.